Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RATTAN STUDIO s.r.o., IČ 26090368, DIČ CZ26090368, se sídlem Resslova 1526/20, 370 04 České Budějovice 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13409 jako prodávající (dále jen „RATTAN STUDIO” nebo „Prodávající”) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující”). Další informace o RATTAN STUDIO s.r.o. jsou uvedeny na webové stránce www.rattanstudio.cz.

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s RATTAN STUDIEM nebo s ním jinak jedná.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce RATTAN STUDIO, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, nebo smluvních partnerů RATTAN STUDIO, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Odkaz na VOP obdrží Kupující při potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení faktury v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí. Odkazy na uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu RATTAN STUDIO. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

RATTAN STUDIO Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

 • 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, RATTAN STUDIO si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 • 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od RATTAN STUDIA, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 • 3. RATTAN STUDIO neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 • 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném RATTAN STUDIEM uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
 • 5. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  • a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  • b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla RATTAN STUDIA, na e-mailovou adresu RATTAN STUDIA, sdělit osobně v prodejně RATTAN STUDIA nebo sdělit prostřednictvím telefonátu,

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, které RATTAN STUDIO poskytlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli RATTAN STUDIA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů; V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží pro RATTAN STUDIO, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 • 1. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu RATTAN STUDIA;
 • 2. spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • 3. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná.

Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude RATTAN STUDIO Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude RATTAN STUDIEM vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. RATTAN STUDIO si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž RATTAN STUDIO vycházelo v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na RATTAN STUDIU nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázáno, má RATTAN STUDIO právo předobjednávku zrušit a následně o tom informovat Kupujícího.

 • 4. jeho kontaktní e-mailovou adresou je abratanstudio@gmail.com

RATTAN STUDIO však doporučuje kontaktování prostřednictvím jeho kontaktního formuláře.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany RATTAN STUDIA, za případné chyby při přenosu dat RATTAN STUDIO nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy RATTAN STUDIO bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail. Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se RATTAN STUDIO zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí RATTAN STUDIU kupní cenu. RATTAN STUDIO si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

RATTAN STUDIO Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou. RATTAN STUDIO splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li RATTAN STUDIO věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, RATTAN STUDIO odevzdá věc Kupujícímu - spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce. RATTAN STUDIO odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí RATTAN STUDIO věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří RATTAN STUDIO věc pro přepravu. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si RATTAN STUDIO vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, RATTAN STUDIO provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou RATTAN STUDIO způsobilo porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen RATTAN STUDIO bez zbytečného odkladu informovat. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní RATTAN STUDIO umožnilo nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže RATTAN STUDIO škodu způsobilo porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost RATTAN STUDIA

RATTAN STUDIO odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména RATTAN STUDIO odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které RATTAN STUDIO nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití RATTAN STUDIO uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 • 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je RATTAN STUDIO zavázáno, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • 2. na odstranění vady opravou věci;
 • 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí RATTAN STUDIU, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu RATTAN STUDIA; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li RATTAN STUDIO vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy

- viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu RATTAN STUDIO nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že RATTAN STUDIO nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může RATTAN STUDIO dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může RATTAN STUDIO odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li RATTAN STUDIO vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu RATTAN STUDIA.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující — spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující RATTAN STUDIU na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se RATTAN STUDIO zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • 1. Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí:

RATTAN STUDIO s.r.o. - reklamace,
ulice Resslova 1526/20
370 04 České Budějovice 3

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá RATTAN STUDIU bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od RATTAN STUDIA obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, RATTAN STUDIO doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu RATTAN STUDIA spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Kupující spotřebitel odpovídá RATTAN STUDIU pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu RATTAN STUDIO bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijalo, stejným způsobem. Náleží-li RATTAN STUDIU náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, RATTAN STUDIO není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží RATTAN STUDIU odeslal. Kupující spotřebitel je povinen vrátit RATTAN STUDIU zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany RATTAN STUDIA umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 30.000,- Kč vč. DPH není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že RATTAN STUDIO si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která RATTAN STUDIU vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • 3. způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 • 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a RATTAN STUDIO umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující RATTAN STUDIU, co ještě vrátit může, a dá RATTAN STUDIU náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • 5. neomámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího podnikatele je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v sídle RATTAN STUDIA, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu.

3. Odstoupení od smlouvy RATTAN STUDIEM v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je RATTAN STUDIO oprávněno odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a RATTAN STUDIEM tím, že RATTAN STUDIO Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany RATTAN STUDIA.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany RATTAN STUDIA se použijí zákonné podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci RATTAN STUDIO nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.rattanstudio.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Pokud RATTAN STUDIO vykoupilo zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. S 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob RATTAN STUDIA či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • 1. prostřednictvím elektronického obchodu RATTAN STUDIA (dále jen „e-shop”);
 • 2. elektronickou poštou na adrese abratanstudio@gmail.com;
 • 3. osobně v prodejně RATTAN STUDIA;
 • 4. telefonicky.

Objednávky přímo na naší prodejně lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této prodejny. Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu.

IX. Platební podmínky

RATTAN STUDIO akceptuje tyto platební metody:

 • 1. hotově;
 • 2. platební kartou;
 • 3. při převzetí dobírkou;
 • 4. bankovním převodem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví RATTAN STUDIA, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky. RATTAN STUDIO si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s RATTAN STUDIEM nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí RATTAN STUDIO Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijalo, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí RATTAN STUDIU v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a RATTAN STUDIO nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy RATTAN STUDIO na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

RATTAN STUDIO zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému RATTAN STUDIO nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může RATTAN STUDIO či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.

Bez předložení některého z těchto dokladů může RATTAN STUDIO či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti. Zboží zakoupené Kupující právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobám oprávněným jednat na právnickou osobu. Zboží zakoupené Kupující podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) bodle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky; která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu RATTAN STUDIA, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou RATTAN STUDIU. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však RATTAN STUDIU možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi RATTAN STUDIEM a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, RATTAN STUDIO doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na RATTAN STUDIO pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2023 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a prodejně RATTAN STUDIA nebo elektronicky na www.rattanstudio.cz.